The AER Exchange programme
Connecting youth, regions, businesses and institutions

Personnel Information:

Region Political Officer:

Esther Estany

Region HR Officer:

Esther Estany

Region Operational Officer:

Carmen Dobaño y Clara Ribera

Contact Information:

Contact Address:

Carrer Llull, 297-307, 08019 Barcelona

Contact Email:

programesinternacionals.soc@gencat.cat

Contact Phone:

0034935536343

Main Website:

Eurodyssey Catalunya

Catalonia

Catalunya

CATALÀ

Catalunya és una nació situada al nord-est de l’Estat  espanyol, amb una extensió de 32.000 km². Limita a l’est amb el mar Mediterrani, al nord amb França i Andorra, i a l’oest i al sud amb Aragó i València, respectivament.

A més dels prop de 580 quilòmetres de costa, Catalunya disposa també de grans unitats de relleu, com el Pirineu i el Prepirineu, la Serra Transversal o la Depressió Central. Això fa que el clima sigui també variable en funció del territori. A la costa ens trobem amb un clima mediterrani, suau a l’hivern i calorós a l’estiu; a l’interior, un clima continental, amb hiverns freds i estius molt calorosos; i al nord, un clima d’alta  muntanya amb neu a l’hivern i temperatures suaus a l’estiu.

Actualment, Catalunya té més de set milions d’habitants repartits en 946 municipis. Té dues formes administratives de divisió territorial: la divisió de l’Administració, amb 41 comarques; i la divisió administrativa estatal, amb 4 províncies: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. La ciutat de Barcelona n’és la capital.

La societat i la cultura catalanes s’han construït a partir de l’intercanvi d’idees,  costums i persones, fruit d’una  llarga història de migracions i transaccions comercials amb altres cultures i nacions, gràcies al seu enclavament a la Mediterrània. La societat catalana gaudeix d’una arrelada  consideració per les seves institucions, la seva cultura, la seva llengua (el català) i les seves tradicions. El català és un tret fonamental de la identitat catalana i ha estat clau per a la cohesió social. D’aquí la importància que representa, per a tota persona nouvinguda,  aprendre català i poder així comunicar-se en la llengua pròpia del país d’acollida,  afavorir el coneixement del seu nou entorn vital i contribuir a la seva autonomia en els diferents àmbits, com el laboral, el relacional o el de participació ciutadana.

El Parlament de Catalunya, recollint el sentiment i la voluntat de la ciutadania, ha definit Catalunya com a una nació. Una nació que té més de mil anys d’història i una forta personalitat, que s’ha obert a diferents corrents artístics i de pensament, però que és també amant de les seves tradicions, sense renunciar mai a la innovació i a la modernitat.

Els catalans tenim una intensa tradició associativa que conforma un dels eixos  integradors de la societat civil. Hi ha associacions de lleure, de defensa dels drets  humans i socials, culturals, esportives, associacions de veïns, etc.

Catalunya exerceix el seu autogovern d’acord amb la Constitució espanyola i l’Estatut d’Autonomia  de Catalunya, que és la seva norma institucional bàsica. La Generalitat de Catalunya és el sistema amb què s’organitza  políticament l’autogovern i integra el Parlament, amb 135 diputats i diputades, el president de la Generalitat i el Govern de la Generalitat. Tots ells s’elegeixen per sufragi universal cada quatre anys.

L’economia  catalana és pròspera, amb un sector primari pràcticament testimonial, però dotat de subsectors molt potents que competeixen a tot el món; com el cava, el vi, el bestiar, la fruita dolça o els derivats carnis. Així mateix, té una important indústria en sectors com l’automòbil i els accessoris; la indústria química; l’alimentació; i la fabricació d’electrodomèstics i de material informàtic i telemàtic d’última  generació. La indústria editorial i la construcció també constitueixen un sector decisiu. Al sector  terciari es pot destacar el turisme i els sectors associats a aquest.

Catalunya és un país amb una clara vocació internacional. La seva actuació a l’exterior  disposa d’un espai primordial: Europa, on contribueix a reforçar el paper de les entitats locals i regionals per mitjà de la pertinença al Comitè de Regions i altres organismes europeus. D’altra banda, la societat civil catalana també té una forta implicació en la cooperació internacional amb els països més desafavorits.

ESPAÑOL

Cataluña es una nación situada al noreste del Estado español, con una extensión de 32.000 km². Limita al este con el mar Mediterráneo, al norte con Francia y Andorra, y al oeste y al sur con Aragón y Valencia, respectivamente.

Además de los cerca de 580 kilómetros de costa, Cataluña dispone también de grandes unidades de relieve, como los Pirineos y los Prepirineos, la Sierra Transversal o la Depresión Central. Esto hace que el clima sea también variable en función del territorio. En la costa nos encontramos con un clima mediterráneo, suave en invierno y caluroso en verano; en el interior, un clima continental, con inviernos fríos y veranos muy calurosos; y en el norte, un clima de alta montaña con nieve en invierno y temperaturas suaves en verano.

Actualmente, Cataluña tiene más de siete millones de habitantes repartidos en 946 municipios. Tiene dos formas administrativas de división territorial: la división de la Administración, con 41 comarcas; y la división administrativa estatal, con 4 provincias: Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. La ciudad de Barcelona es la capital.

La sociedad y la cultura catalanas se han construido a partir del intercambio de ideas, costumbres y personas, fruto de una larga historia de migraciones y transacciones comerciales con otras culturas y naciones, gracias a su enclave en el Mediterráneo. La sociedad catalana disfruta de una arraigada consideración por sus instituciones, su cultura, su lengua (el catalán) y sus tradiciones. El catalán es un rasgo fundamental de la identidad catalana y ha sido clave para la cohesión social. De ahí la importancia que representa, para toda persona recién llegada, aprender catalán y poder así comunicarse en la lengua propia del país de acogida, favorecer el conocimiento de su nuevo entorno vital y contribuir a su autonomía en los diferentes ámbitos, como el laboral, el relacional o el de participación ciudadana.

El Parlamento de Cataluña (Parlament de Catalunya), recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía, ha definido Cataluña como una nación. Una nación que tiene más de mil años de historia y una fuerte personalidad, que se ha abierto a diferentes corrientes artísticas y de pensamiento, pero que es también amante de sus tradiciones, sin renunciar nunca a la innovación y a la modernidad.

Los catalanes tenemos una intensa tradición asociativa que conforma uno de los ejes integradores de la sociedad civil. Hay asociaciones de ocio, de defensa de los derechos humanos y sociales, culturales, deportivas, asociaciones de vecinos, etc.

Cataluña ejerce su autogobierno de acuerdo con la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña (Estatut d’Autonomia de Catalunya), que es su norma institucional básica. La Generalitat de Catalunya es el sistema en que se organiza políticamente el autogobierno, e integra el Parlamento, con 135 diputados y diputadas, el presidente de la Generalitat y el Gobierno de la Generalitat. Todos ellos se eligen por sufragio universal cada cuatro años.

La economía catalana es próspera, con un sector primario prácticamente testimonial, pero dotado de subsectores muy potentes que compiten en todo el mundo; como el cava, el vino, el ganado, la fruta dulce o los derivados cárnicos. Asimismo, tiene una importante industria en sectores como el automóvil y los accesorios; la industria química; la alimentación; y la fabricación de electrodomésticos y de material informático y telemático de última generación. La industria editorial y la construcción también constituyen un sector decisivo. En el sector terciario cabe destacar el turismo y los sectores asociados a este.

Cataluña es un país con una clara vocación internacional. Su actuación en el exterior dispone de un espacio primordial: Europa, donde contribuye a reforzar el papel de las entidades locales y regionales por medio de la pertenencia al Comité de Regiones y otros organismos europeos. Por otra parte, la sociedad civil catalana también tiene una fuerte implicación en la cooperación internacional con los países más desfavorecidos.

 ENGLISH

Catalonia is a nation that covers an area of 32,000 km² in the northeast of Spain. It has borders with France and Andorra to the north, Aragon to the west and Valencia to the south, while its eastern side is delimited by the Mediterranean Sea.

In addition to almost 580 kilometres of coastline, Catalonia has extensive mountainous areas, such as the Pyrenees, the Pyrenean foothills, the Transversal range and the central depression. Its climate consequently varies, depending on the terrain. The coastal area has a Mediterranean climate, with mild winters and hot summers. Further inland, the climate is more continental, with cold winters and very hot summers. Snowy winters and mild temperatures in summer are features of the climate high in the mountains to the north.

Catalonia currently has more than seven million inhabitants, distributed among 946 municipalities. In terms of administration, the territory is divided up in two ways. Firstly, there are the divisions established by the Catalan authorities, consisting of 41 regions (called comarques in Catalan). Secondly, there are the administrative divisions established by the Spanish government, consisting of 4 provinces, namely Barcelona, Girona, Lleida and Tarragona. The city of Barcelona is the capital of Catalonia.

Catalan society and culture have developed on the basis of exchanges of ideas, customs and people, due to a long history of migrations and trade with other cultures and nations, a consequence of its location in the Mediterranean. Catalan society has a deep-rooted regard for its institutions, its culture, its language (Catalan) and its traditions. The Catalan language is a fundamental element of the Catalan identity and has been vital as regards social cohesion. It is for that reason that it is important for all newcomers to learn Catalan, so as to be able to communicate in the authentic language of their host country, as well as to make it easier to get to know their new surroundings and to become independent in different aspects of life, such as work, relationships and citizen participation.

Reflecting the feelings and wishes of the people, the Catalan Parliament (Parlament de Catalunya) has defined Catalonia as a nation. It is a nation with over a thousand years of history and a distinctive character; a nation that has embraced different artistic trends and schools of thought, but which is also devoted to its traditions, without ever having turned its back on innovation and modernity.

The people of Catalonia have a great tradition of forming and belonging to associations, something that is one of the cornerstones of our civil society. There are recreational associations, associations that advocate human and social rights, associations of neighbours, cultural and sports associations, etc.

Catalan self-government is undertaken in accordance with the Spanish Constitution (Constitució espanyola) and the Statute of Autonomy of Catalonia (Estatut d’Autonomia de Catalunya), which is the nation’s basic institutional regulatory framework.

The Generalitat de Catalunya (a term often used to refer to just the Catalan government) is the system under which Catalan self-government is politically organised. It comprises the Parliament, which has 135 members, the president and the government, all of whom are elected by universal suffrage every four years.

Catalonia has a prosperous economy. Its primary sector is somewhat insignificant, although it has very strong subsectors that compete throughout the world, such as cava, wine, livestock, meat products and sweet fruits. The Catalan economy also boasts a significant level of industrial activity in sectors such as automobiles and accessories, chemicals, food and the manufacture of electrical household appliances and state-of-the-art computer and office IT equipment. The publishing industry and construction are also of crucial importance. Tourism and its associated business areas are a particularly notable element of the tertiary sector.

Catalonia is a country with a clear international outlook. The majority of its work in other countries takes place in Europe, where, as a member of the Committee of the Regions and other European bodies, it contributes to strengthening the role of local and regional organisations. Additionally, Catalan civil society is highly involved in international cooperation with the most disadvantaged countries.

 

FRANÇAIS

La Catalogne est une nation située au nord-est de l’État espagnol, d’une superficie de 32.000 km², limitée à l’est par la mer Méditerranée, au nord par la France et l’Andorre et à l’ouest et au sud par les régions d’Aragon et de Valence, respectivement.

Outre ses presque 580 kilomètres de côtes, la Catalogne dispose aussi de grandes unités de reliefs, comme les Pyrénées et les Pré Pyrénées, la chaîne Transversale ou la Dépression Centrale. Ceci entraîne un climat variable, en fonction du territoire. Sur la côte, nous rencontrerons un climat méditerranéen, doux en hiver et chaud en été; dans l’intérieur, un climat continentale, avec des hivers froids et des étés très chauds; et dans le nord, un climat de haute montagne, enneigé en hiver et doux en été.

Actuellement, la Catalogne compte plus de sept millions d’habitants, répartis dans 946 municipalités. Il existe deux formes administratives de division territoriale: la division de l’Administration, avec 41 régions; et la division administrative d’état, avec 4 provinces: Barcelona, Girona, Lleida et Tarragona. La ville de Barcelone est la capitale.

La société et la culture catalanes se sont construites à partir de l’échange des idées, des coutumes et des personnes, et sont le fruit d’une longue histoire de migrations et de transactions commerciales avec d’autres cultures et nations, grâce à sa situation sur la Méditerranée. La société catalane éprouve un profond respect pour ses institutions, sa culture, sa langue (le catalan) et ses traditions. Le catalan est un trait fondamental de l’identité catalane et le secret de sa cohésion sociale. De là l’importance que représente, pour tous ceux et celles récemment installé/es, d’apprendre le catalan pour ainsi pouvoir communiquer dans la langue du pays d’accueil, favoriser la connaissance de ce nouvel environnement et contribuer à leur autonomie dans les différents aspects, tels le travail, les relations ou la participation des citoyens.

Le Parlement de Catalogne (Parlament de Catalunya), traduisant le sentiment et la volonté de ses citoyens, a définit la Catalogne comme étant une nation. Une nation qui a plus de mille ans d’histoire et une forte personnalité, traditionnellement ouverte aux différents courants artistiques et intellectuels, mais désireuse de préserver ses traditions, sans pour autant jamais renoncer aux innovations et au modernisme.

Nous, les Catalans, nous avons une longue tradition d’association et c’est un des axes d’intégration de la société civile. Il existe des associations de loisirs, de défense des droits de l’homme et des associations sociales, culturelles, sportives ainsi que de voisins, etc.

La Catalogne exerce un auto gouvernement en accord avec la Constitution espagnole (Constitució espanyola) et le Statut d’Autonomie de la Catalogne (Estatut d’Autonomia de Catalunya), qui est sa norme institutionnelle de base. La Généralitat de Catalogne (Generalitat de Catalunya), est le système selon lequel s’organise politiquement l’auto gouvernement et elle est composée par le Parlement, avec 135 député/es, un président de la Généralitat et le Gouvernement de la Généralitat. Tous les quatre ans, ils sont élus par suffrage universel.

L’économie catalane est prospère. Malgré un secteur primaire pratiquement disparu, elle est dotée de sous-secteurs très puissants, compétitifs dans le monde entier; tels le cava, le vin, l’élevage, les fruits secs et les dérivés de la viande. De même, il existe une importante industrie dans les secteurs tels que l’automobile et ses accessoires; l’industrie chimique; l’alimentation et la fabrication d’électrodomestiques et de matériel informatique et télématique de dernière génération. L’industrie éditoriale et la construction sont aussi des secteurs décisifs. Dans le secteur tertiaire il convient aussi de signaler le tourisme et les secteurs associés à ce dernier.

La Catalogne est un pays doté d’une vocation internationale très claire. Son action sur l’extérieur dispose d’un espace primordial: l’Europe, où elle contribue à renforcer le rôle des entités locales et régionales grâce à son appartenance au Comité des Régions (Comité de Regiones) et autres organismes européens. Par ailleurs, la société civile catalane est elle aussi fortement impliquée dans la coopération internationale avec les pays les plus défavorisés.